Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling

De oorlog afgeleerd (Micha 4:3)

Wat zou dat de meeste mensen opluchten luisteraar, als opeens het radiobericht gehoord zal worden dat elke oorlog in deze wereld afgelopen is. Maar persoonlijk geloof ik dat er volgens het scenario wat God geschreven heeft, nog heel wat moet gebeuren in het Midden-Oosten en de rest van de wereld voor er vrede kan komen! Maar daar komen we later in deze uitzending nog wel op terug.

Wist u trouwens dat Abraham, de stamvader van de Israëlieten, indertijd van God een enorm uitgestrekt gebied kreeg toegewezen, véél groter dan wat de Joden momenteel bewonen?

Wist u dat het door God toegewezen gebied zich uitstrekt van de havenstad Tel Aviv tot de Golf? Dat half Irak, de Libanon, Jordanië, Koeweit, de helft van Syrië, en een gedeelte van Saoedi Arabië, Egypte en nog wat kleinere landen in dat gebied, tot het erfdeel van Israël zullen gaan behoren?

Is het verwonderlijk dat de volkeren die uit Ismaël en Assur, nakomelingen van Abraham, voortgekomen zijn jaloers zijn gebleven op de nakomelingen van Izak en Jacob? Zij mochten immers niet erven met Izak en zijn zoon Jacob en zouden door middel van landbouw en oorlogsvoeringen zich in het leven moeten behouden? En is dat sinds die tijd niet altijd zo gebleven?

De Bijbel beschrijft feilloos hun geschiedenis, maar óók wat Israël rechtens zal toekomen omdat Gods beloften altijd uitkomen, hoe Zijn mensen het ook verknoeid hebben! God blijft trouw aan Zijn eigen woord dat Hij eenmaal heeft gegeven!

De Arabische volken kennen hun afkomst van Abraham en de geschiedenis van zijn volk goed en de Islam heeft dan ook niet voor niets Ismaël als wettige erfgenaam aangewezen, evenals Ezau met de tegenwoordige Edomieten zich die rechten toeeigend! U weet toch wel dat Ezau voor Edom staat, het huidige Jordanië waar ook de vroegere Moabieten en Ammonieten woonden?

In dat licht bezien kunnen we de twijfelach­tige houding van de nu regerende overheden in die landen in een historisch licht plaatsen en begrijpen! Had Lot, in de tijd dat hij moest kiezen, toen ook al niet zo’n tweeslachtige houding getoond en zijn de Moabieten en Ammonieten niet zijn nageslacht? We zien het al, de geschiedenis leert dat de mens van de geschiedenis niets leert…!

Maar laten we terugkeren tot mijn opmerking dat er nog heel wat moet gebeuren voor dat er vrede in Irak en het Midden-Oosten kan komen. In Micha 4:1-4 staat duidelijk geschreven over die komende vrede. “Niemand zal meer worden opgeleid tot soldaat of officier. Iedereen zal rustig in de schaduw van zijn eigen huis zitten, in vrede en welvaart, want er is niemand meer die hen opschrikt”, zegt de profeet.

Nou, dat is nú wel even anders, als we zo het nieuws volgen van de landen rond Israël! De regering van Israël heeft de wereld dan wel beloofd dat het niet zal terugslaan, maar in geval dat het aangevallen wordt met gifgassen, kan zo’n tegenaanval niet meer uitblijven, en dàn heb je de poppen ècht aan het dansen! Het zal er dan ver van af zijn dat iedereen in alle rust in de schaduw van zijn eigen huis kan zitten, zoals de door de Heere God geïnspireerde profeet Micha heeft beloofd!

Het zal tot een totale ommekeer van denken moeten komen bij de mensheid. Een algehele verootmoediging, de Bijbel noemt dat bekering tot God. Zaken die God een gruwel heeft genoemd, zullen als zonden moeten ontmaskerd en worden geoordeeld, beleden en weggedaan. Gods normen en waarden, zoals de Heere Jezus heeft voorgeleefd, zullen weer moeten worden gerespecteerd en gehandhaafd. De aanbidding van valse goden moet ophouden en plaatsmaken voor de aanbidding van de ene ware God, Die Zich in de komende Vredevorst, de verwachte Messias dus, zal manifesteren. En wanneer dat dan wel zal zijn, vraagt mijn lezer? Welnu, de Bijbel laat ons daarover niet in het ongewisse! Eérst moet er volgens het scenario dat Gòd geschreven heeft, een soort dictator komen met een uitgesproken gevoel voor orde, discipline en diplomatie. Hij zal met vredesvoorstellen komen, zó uniek en evenwichtig, dat niet één weldenkend mens ze kan afwijzen. Vriend en vijand zal hij weten te verenigen in één grote economische en religieuze eenheid en met behulp van de huidige technieken, zal hij een allesomvattend controlesysteem ontwikkelen, iets wat we nu al kennen. Niemand zal er meer kunnen kopen en verkopen zonder dat men geregistreerd zal zijn. Diefstal, anarchie, opstand en individualistische praktijken, zullen hierdoor verminderd kunnen worden, alles zal worden gecontroleerd. Het gevolg is een wereldomvat­tende schijnvrede, met als eindpunt de aanbidding van de dictator, de in de Bijbel zo genoemde anti-Christ. Valse profeten zullen een wereldwijde propaganda-machine in werking stellen en iedereen zal gehersenspoeld worden en een nummer krijgen. Fantasie? Er zijn reeds boekenplanken vol geschreven over deze mogelijkheid, maar de Bijbel is heel concreet en zeker over deze ontwikkeling. Het is nu al zo dat we met het huidige internet de meeste gegevens met de beginletters www kunnen verkrijgen. En wat die drie letter vertegenwoordigen? Juist, het getal 666 !

Ja, er zal vrede komen in het Midden-Oosten, zeker weten, maar ten koste van de individuele vrijheid van meningsuiting en godsdienstbeleving. Is dàt niet juist het streven van alle z.g. vredesmachten en de New-Age beweging? Herkennen we als christenen deze verontrustende voortekenen reeds?

Luisteraar, de èchte Vredevorst zal niet eerder komen dan nà een wereldwijde verdrukking, geweldige tekenen op aarde en in de lucht. Demonische wonderen zullen de valse profeten helpen de mensen geestelijk in de ban te brengen van de grote Tegenstander van God en onze Heere Jezus Christus.

Jezus wacht nog met Zijn terugkomst om Zijn eigen beloofde vrede te brengen, een vrede waarover Micha 4 spreekt. Maar éérst wil de Heere Jezus Zijn vrede geven aan diegenen die uitzien naar ware gerechtigheid, liefde en waarheid. En die (volbrachte) gerechtigheid is alleen te vinden op het kruis van Golgotha, nu al twee duizend jaar geleden opgericht, en dat om uw en mijn zonden!

De mensheid krijgt nog een laatste kans zich te bezinnen, vóór het vreselijke einde komt waarover de Heere Jezus in Markus 13 heeft gesproken. Luister maar wat Hij hierover zei: “Het staat vast dat er oorlogen en geruchten van oorlogen zullen komen, maar nog is het einde er nog niet. Want over de hele wereld zullen de volken tegen elkaar worden opgehitst om oorlog te voeren. Er zullen aardbevingen en hongersnoden zijn. Nu hier, dan weer daar. Maar deze dingen zijn niet meer dan een voorspel, want het ergste komt nog!”

Ik roep u op om u te bezinnen op de huidige gebeurtenissen. Nòg is het de tijd dat wij ons kunnen verootmoedigen en bekeren. Iedereen weet wat er in zijn of haar leven fout zit. Laten we dat in orde maken, zodat we de Heere Jezus recht in de ogen kunnen kijken als Hij terugkomt, misschien vandaag! Alleen Hij kan vrede geven in uw hart, want dáár begint de èchte wereldvrede! Er moet eerst rust komen in ons geweten, dat door God is geprogrammeerd naar Zijn gedachten. Velen willen hiervan niet weten en sluiten hun oren voor die stille stem in het onderbewustzijn, door psychologen vaak het super-ego genoemd. Maar God noemt het eenvoudig ons geweten, dat van het werkwoord weten afgeleid is. En dat weten heeft alles met de kennis van God te maken, zodat niemand onschuldig genoemd kan worden omdat iedere ongelovige echt moeite moet doen om het bestaan van God te ontkennen!

Daarom nogmaals een oproep om duidelijk te kiezen om nú voor Gods Aangezicht te komen met berouw en schuldbelijdenis. U kunt dat heel concreet doen door uw zonden op uw knieën voor de Heere Jezus te erkennen, te noemen en te belijden en Hem als Heer en Verlosser te aanvaarden in uw leven. Hij heeft u die mogelijkheid gegeven op het kruis van Golgotha! Hij zegt ook d.m.v. deze overdenking: “Kom tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven!”

Moge de Heere God u rijkelijk zegenen!

Deze overdenking is onder de titel “TIJDSIGNAAL nr. 58, met als thema: “De oorlog afgeleerd” als korte avondsluiting op de Antillen uitgezonden.

0 Reactie

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *