Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling

De opname van de Gemeente in de eindtijd

H. Huibers & Norbet Lieth

De opname is in de huidige tijd een onderwerp waar steeds minder aandacht aan wordt besteed. Zeker nu er binnen het christendom meer wereldgelijkheid komt is de hoop op een spoedige opname verder naar de achtergrond verdrongen. Daarbij wordt er over de opname van de gemeente verschillend gedacht. Er zijn kort gezegd drie leerstellingen. Een opname voor de verdrukking. Dus voordat de 70e jaarweek van Daniël aanvangt. Daarnaast is er een leer die stelt dat de opname voor de grote verdrukking plaatsvindt, dus na de eerste 3 ½ jaar. Als laatste is er de leer die zegt dat de gemeente na de volle 7 jaar opgenomen zal worden.

Mede doordat er binnen kerken en gemeenten steeds minder aandacht is voor een spoedige komst van de Heere Jezus, zie je dat de hoop op de opname vervliegt. Het gevaar hiervan is dat christenen zich steeds meer thuis gaan voelen in de wereld en de gebruiken en gewoonten die de wereld aanbiedt gaan omarmen. Neem hierbij het misleidende onderwijs van de Latter Rain en Kingom Now en de hoop op de opname vervliegt bij de meesten.

Toch is de Bijbel duidelijk.

Er komt een opname van de gemeente voor de verdrukking. Onderstaande tekst uit 1 Thess. 4 is, naar mijn idee, misschien wel de meest duidelijke verwijzing naar de opname van de gemeente. (zie hier voor uitleg over de belofte van de opname in de Thessalonicenzen brief)

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 1 Thess. 4:15-18

Wat Paulus hier zegt is dat de ware gelovigen, de gemeente, de Heere Jezus zullen ontmoeten in de lucht. Hij zal ons tot Zich roepen. Dit is een troostvolle gedachte. Wanneer de gemeente door de verdrukking zou moeten gaan, hoe kan Paulus hier dan over de troost van de opname spreken? Wat voor een troostrijke gedachte is het om te weten dat we eerst door een tijd moeten gaan die erger is dan elke andere tijd die de wereld ooit heeft meegemaakt?

Vaak wordt er als tegenargument aangehaald dat Paulus hier spreekt over een bazuin wanneer de gemeente geroepen wordt. Men stelt dan dat dit dezelfde bazuin is als welke klinkt bij de wederkomst van de Heere Jezus zoals beschreven in Openbaring 11. Dit is echter niet mogelijk.

Toen Paulus de brief aan de Thessalonicenzen schreef was het boek Openbaring nog niet geschreven. Hij kan dus niet naar deze bazuin verwijzen.

De bedelingen of dispensatie leer

Om gericht te zijn op de waarheid van de opname voor de verdrukking is het belangrijk om te begrijpen dat God in Zijn woord duidelijk maakt hoe Hij op verschillende manieren omgaat met Zijn volk in alle tijden. Dit wordt bedeling of dispensatie genoemd. Een veel gehoorde aanklacht hier tegen is de volgende: Volgens Hebr. 13:8 is toch dat “Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is en in eeuwigheid” ?

Dat de Heere Jezus Dezelfde is en blijft betekent niet dat Hij altijd hetzelfde heeft gehandeld met de mensen. Het is belangrijk om te beseffen dat Gods handelen met Zijn volk Israël los staat van de gemeente. Wanneer God Zich weer ontfermt over Zijn volk, en de draad weer met hen oppakt, dan moet de gemeente weggenomen zijn. De verwerping van de Messias door Israël is tot verzoening geworden voor de heidenen (Rom. 11:25).

Nadat de volheid van de heidenen bereikt is zal de 70e jaarweek van Daniël aanvangen. Logischerwijs betekent dit dat de gemeente, die tussen Gods handelen met Zijn volk geplaatst is, weggenomen moet zijn. Na de opname van de gemeente zal God Zijn plan met Israël volbrengen. Dit is waar Rom. 11:15 over spreekt. “Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?

Wat Paulus hier zegt is het volgende. De terzijdestelling van Israël had het ontstaan van de gemeente tot gevolg. Het aannemen van Israël heeft de opname van de gemeente tot gevolg, anders kan de 70e jaarweek niet beginnen. (voor meer duidelijkheid over de bedelingen zie schema, en linken onderaan het artikel). Bron: Marc Verhoeven, België

De letterlijke interpretatie van 1 Thes. 4:17

Er wordt vaak gezegd dat er niet letterlijk gesproken wordt over de opname van de gemeente. In 1 Thessalonicenzen 4 wordt daar echter wel over gesproken. “Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen” 1 Thess. 4:17.

Daarnaast kan men uit de Bijbel op vele manieren opmaken dat deze er komt en dat deze opname voor de verdrukking zal zijn. Hieronder enkele voorbeelden. “Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet” (Op. 4:1).

Gebeurtenissen na Openbaringen hoofdstuk 3

Johannes wordt hier in de hemel opgenomen en ziet in de geest de troon van God met daarom heen 24 ouderlingen. In hoofdstuk 1-3 wordt meerdere malen gesproken over de gemeente, vanaf dit hoofdstuk niet meer. De ouderlingen zijn (m.i.) symbool van de gemeente en de oudtestamentische gelovigen. Johannes werd omhoog geroepen. De twee getuigen worden omhoog geroepen (Op. 11). De woorden “Kom hier op” kunnen dus verwijzen naar het moment van de opname van de gemeente voordat de toorn van God over de aarde komt.

In Openbaring 19 staat dat bij de wederkomst van de Heere Jezus Hij de heiligen met Zich mee neemt, gekleed in wit linnen. Als we met Hem mee komen wanneer Hij komt om te oordelen en oorlog te voeren, dan moet de gemeente voor deze tijd dus al bij Hem zijn. Een opname na de grote verdrukking is dus Bijbels gezien niet mogelijk. “En de heirlegers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.” Openb. 19:14. De gelovigen in het Nieuwe Testament zijn door het volbrachte werk van de Heere Jezus niet meer onder Gods toorn. Door het geloof in de Heere Jezus zijn we vrijgekocht en gerechtvaardigd.

Voor wie het oordeel wel en voor wie het niet is.

De toorn van God is voor allen die het woord van God niet hebben willen aanvaarden. In 1 Tess. 5 zegt Paulus nogmaals dat we niet gesteld zijn tot toorn. “De mens der wetteloosheid” waar Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 over spreekt kan niet openbaar worden voordat de Weerhouder verdwenen is. De werking van de wetteloosheid is allang aan de gang. Dat is ook waar Johannes in zijn brieven over schrijft. De geest van de antichrist is al werkzaam. Er is echter Eén Die weerhoudt. Deze Persoon Die weerhoudt is de Heilige Geest Die woont in iedere wedergeboren gelovige. Na de opname van de gemeente is de Heilige Geest als weerhoudende factor, werkzaam in de gemeente, verdwenen van de aarde. Dan kan de wetteloosheid ten volle tot bloei komen.

Wat er zal gebeuren na de opname

Na de opname van de gemeente zal God Zijn toorn over deze aarde uitstorten. God heeft in de loop van de geschiedenis de rechtvaardigen behoedt voor Zijn toorn. Henoch werd door God weggenomen van de aarde (Gen. 5:24, Hebr. 11:5). Noach en zijn gezin werden voordat de vloed kwam gered. De Heer wachtte met het oordeel over Sodom en Gomorra totdat Lot veilig was. (2 Petr. 4-9). Tegen Lot werd gezegd: “Haast, behoud u daarheen; want Ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam van deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde, toen Lot te Zoar inkwam. Toen deed  de HEERE zwavel en vuur over Sódom en over Gomórra regenen, van de HEERE, uit de hemel. En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners van deze steden, ook het gewas des lands.” Gen. 19:22-25.

De dagen van Noach en de wederkomst van Jezus als een dief in de nacht

De Heere Jezus zegt dat het vlak voor Zijn komst zal zijn als in de dagen van Noach. De ontsporing van de mensheid neemt hand over hand toe. Wetteloosheid, onrecht en immoraliteit. Alles kan en mag tegenwoordig. De Heere Jezus waarschuwt dat Zijn komst zal zijn als een dief in de nacht. Eén van de tekenen die de Heere Jezus geeft waaraan we kunnen herkennen dat de opname van de gemeente nabij is de verwijzing naar de dagen van Noach. (Matth. 24:36-44)

Wat de gevolgen zijn wanneer de hoop op de opname vervaagt

Doordat de hoop op een spoedige opname van de gemeente, door misschien wel de meeste christenen, vervaagd is heeft de leer dat christenen het Koninkrijk hier op aarde moeten klaarmaken voordat de Heere Jezus terug kan komen een enorme invloedssfeer. Het gevaar hiervan is dat men zich richt op een koninkrijk wat nu gevestigd moet worden voordat de Heere Jezus voor de tweede keer komt. Daardoor zal, wanneer de mens der wetteloosheid verschijnt, de dictator van het hersteld Romeinse rijk, door de meeste aanvaard worden als de ware Messias en zo velen misleiden.

Toenemende wereldgelijkvormigheid onder christenen

Dat deze misleiding steeds sterker wordt kan men terug zien in de enorme wereldgelijkvormigheid van het huidige christendom. Men zoekt naar snel gewin, politieke invloed, genot en vermaak met een christelijk sausje. De waarschuwing dat iedereen verantwoording zal moeten afleggen van wat hij of zij heeft gedaan, anders gezegd, de vreze des Heere, is bij de meeste verdwenen. Want als de Heere Jezus toch nog lang niet terug komt, of als wij eerst Zijn Koninkrijk moeten klaarmaken voordat Hij kan komen, waarom jezelf dan inspannen voor een rein en heilig leven en je afzonderen van de wereld? “En wacht uzelf, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en bekommernissen van dit leven, en dat u die dag niet onvoorziens overkome. Want gelijk een strik zal hij komen over allen, die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvluchten al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen.” Luc. 21:34-36

De dag van de opname is onbekend, maar let op de tekenen die vooraf gaan

Nergens in de Bijbel kunnen we ontdekken wanneer de dag van de opname zal komen. Ondanks dat er velen zijn die dit hebben voorspeld en nog steeds voorspellen, blijkt dat dit niet kan. De Heer Zelf zegt dat Hij zal komen als een dief in de nacht. Desondanks zijn er tekenen te zien waaraan we kunnen weten dat de tijd nabij is. Denk maar aan de afval van het geloof, de globalisering wereldwijd in politiek, economie en religie. Na de opname is de weg vrij voor satan om deze wereld onder zijn machtsinvloed te krijgen door zijn marionetten, de twee beesten uit Openbaring 13.

Wie onbewust de Anti-Christ verwachten

Met het verliezen van de hoop op de komende opname zijn er steeds meer christenen die uitkijken naar de komst van de antichrist. Wie zal het zijn, hoe is hij te herkennen. Wat is het teken van het beest. De Bijbel roept ons nergens op om uit te kijken naar de komst van de antichrist. Hij roept ons op om uit te kijken naar de dag dat we de Heere Jezus tegemoet zullen gaan in de lucht.

De toekomst van een christen is niet hier op aarde.

We worden als christenen opgeroepen om de spoedige komst van de Heere Jezus voor Zijn bruid, de gemeente, ieder moment te verwachten. Deze hoop zal een ieder staande houden in alle spanningen en onrust die er om ons heen aanwezig is. De hoop op een spoedige vereniging met de Heere Jezus zal de gelovige helpen om zich te bewaren voor de wereld. Onze toekomst is in de hemel. Het moment dat de Heere Jezus ons komt halen en we Hem zullen zien van aangezicht tot Aangezicht. Daar mogen we naar uitkijken en daar moeten we ons ook voor inspannen zodat we waardig geacht worden om Hem te mogen ontmoeten en het toekomstige oordeel te ontvluchten. De komende opname van de gemeente is een troost voor de gelovigen. We vallen niet onder het oordeel omdat we zijn vrijgekocht door de Heere Jezus. Onze hoop en verwachting is op Hem. “En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn.” 1 Thess. 1:10

Geopenbaard en beoordeeld, maar niet veroordeeld!

Doordat we hopen op een spoedig samen zijn met Hem Die ons heeft vrijgekocht. In het besef dat we als we voor Hem verschijnen geopenbaard en beoordeeld zullen worden. Moeten we de woorden van Petrus ter harte nemen. “Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Daar dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid! Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk bevonden moogt worden door Hem in vrede;..” 2 Petr. 3:10-14

Geraadpleegde bronnen:

http://www.bibleguidance.co.za/Engbooks/Biblical%20Prophecy/Endtime2.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geheimenisEvangelie.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm
http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89:waarom-zijn-de-bedelingen-zo-belangrijk&catid=59:hoe-de-bijbel-te-bestuderen&Itemid=83
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BegeleidendeOpmerkingenOp.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-vragen.pdf
De opname: Norbert Lieth, 120 vragen over Bijbelse profetie: Arno Froese
Bijbelstudie opname van de gemeente: H.Huiberts

“Beproef alles, behoud het goede” 1 Tess. 5:21.

2 Reactie

  1. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus EN ONZE VERENIGING MET HEM, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, WANT EERST MOET DE AFVAL KOMEN EN DE MENS DER WETTELOOSHEID ZICH OPENBAREN, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
    2 Te 2: 1-4

  2. Het woordje dat met afval wordt vertaald-“WANT EERST MOET DE AFVAL KOMEN EN DE MENS DER WETTELOOSHEID ZICH OPENBAREN-“apostasia” kan ook vertaald worden met “departing” vertrekken. (tot aan 17e eeuw gebruikelijk in Bijbelvertalingen) dan krijg je wel een totaal andere uitleg van het gedeelte. Het verwijst dan naar de opname die bij de mensen in Thessalonika bekend was. Zie 1 Thessalonicenzen. De vertaling van de authorized King Kames version -autorisatie door King James, die zich voordeed alseen kenner van het Grieks. Merkwaardig genoeg werd de vertaling van “apostasia” vanaf dat moment door alle Bijbelvertalers vertaald met afval.

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *