Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling

Onder de macht van de zonde!

Kent u het verhaal van Kain en Abel? De meeste mensen herinneren zich dat het ging om het brengen van een offer en dat God het offer van Abel accepteerde en dat van Kain niet. Kain werd daardoor jaloers op zijn broer en sloeg hem toen dood.

Maar wat betekent dat nu voor ons leven anno 20e eeuw? Wat hebben wij nu nog met die zonde van onze voorouders te maken? Over deze vraag gaat deze studie, eerder als radioprogramma op de Antillen voor TWR uitgezonden.

We bevinden ons aan het begin van onze wereldgeschiedenis. Twee mannen zijn samen aan het werk op het veld. Een van hen, Kain genaamd, doet erg zijn best om van zijn akker iets moois te maken. Het valt niet mee, want dorens en allerlei ander soort giftig en doornig onkruid dreigt de oogst te laten mislukken. Maar door de grote inspanningen van deze hardwerkende broeder weet hij toch heel wat goede vruchten van zijn akker af te halen. Het heeft wel wat bloed, zweet en tranen gekost, maar ja, dat had God al tegen zijn ouders Adam en Eva gezegd toen ze ongehoorzaam aan God waren geworden. Het feit dat de aarde vervuld was met onkruid en agressieve dieren waar hij zich tegen te verdedigen had, was immers het gevolg van de zonde van zijn ouders en die van hem en zijn broer?

Tja, hij had best gemerkt dat zonde erg besmettelijk was, want het leefde ook al in zijn hart. 1) Hij was jaloers op Abel, die het zich met zijn kudde maar gemakkelijk gemaakt had en de hele dag ergens zat te kijken hoe zijn schaapjes het veld afgraasden. Nee, dan hij, hard werken om er nog iets van te kunnen maken en God en zijn ouders te bewijzen dat je het best zònder al die bloedige offers, die ze voor hun zondige natuur en daden brachten, kon stellen. 2)

Laten we nu eens stilstaan bij deze geesteshouding van Kaïn. Herkennen we niet iets van onze eigen geestesgesteldheid? Denken we het vaak ook niet zonder God te kunnen stellen en wijzen ook wij niet vaak het offer van Jezus als het Lam van God af? Weet u wat het resultaat is en was van zo’n trotse levenshouding? Hoogmoed, ergernis en jaloezie, wat eindigt in broedermoord en wereldoorlog! 3)

De nakomelingen van Kaïn hebben het bewezen, voor één buil doodde Lamech, een van de zonen van Kaïn, een jongeling en hij wreekte zich zeventig maal zevenmaal als hem iets aangedaan werd lezen we in Gen. 4:24! Wel even iets anders dan wat Jezus tot Petrus zei in Mat. 18:22! Petrus vond het al heel mooi van zichzelf dat hij de zevenvoudige wraak die God oplegde op de man die Kaïn naar het leven zou staan, wenste te veranderen in een zevenvoudige vergeving (v. 21). Maar de Heere Jezus, Die verzoening zou brengen op aarde, bracht hem in herinnering wat Lamech had gezegd, niet zevenmaal, maar zeventig maal zevenmaal moest de wraak worden omgezet in daden van verge­ving! Wat een wereld van verschil ! 4)

Maar dan nu de kern van ons verhaal! We lezen in Gen. 4:6 en 7 namelijk dat God iets in Kaïns blik gezien had wat niet klopte met zijn vriendelijke woorden en offeranden die hij aan God bracht. Zijn woorden en daden waren dus niet in overeenstemming met zijn gedachten.

Laten we het van dichtbij bekijken en luisteren naar wat God te zeggen had: Kaïn voelde zich vernederd en boos, want God had het offer van Abel wèl aanvaard en dat van hem niet. Zijn gezicht vertrok van woede maar God vroeg hem: “Waarom ben je boos, waarom trek je zo’n kwaad gezicht? Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen, want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Als je wilt, kun je hem echter overwinnen.” 5)

Tja, wat moest Kaïn hierop zeggen? De Scofield Bijbel geeft in een noot bij deze tekst een uitleg van het woordje zonde. Het woordje werd in het Hebreeuws gebruikt voor zowel de macht van de zonde als de macht van de vergeving middels het zondoffer, dat God had gegeven aan Adam en zijn nakomelingen. Abel had immers óók die macht van de zonde in zijn leven ervaren en had dáárom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om die macht van de zonde in hem te breken, namelijk door het zondoffer van God te aanvaarden. 6) Dat betekende concreet dat hij gewoon erkende dat hij door de zonde zó krachteloos was geworden, dat hij niet meer in staat was om voor Gods iets goeds in eigen kracht te kunnen doen (Rom. 5:6)! Ook hij moest met de wijze Salomo erkennen: “Er is niemand die goed doet en niet zondigt” (Pred. 7:20­). En Paulus had ook al zoiets dergelijks ervaren in zijn leven toen hij uitriep: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood”! Diezelfde Paulus schreef in Rom. 3:10 dat er niemand rechtvaardig was, niet één en in Rom. 7:18 dat er ook in hem geen goed woonde en wanneer hij dacht het goede gedaan te hebben, dat hij bemerkte dat het kwade er óók bij aanwezig was. Hij riep zelfs wanhopig uit: “Het goede wat ik wil doen, doe ik juist niet, maar het kwade dat ik niet wil doen, doe ik juist wèl (Rom. 7:15,19)! 7)

Zo hadden al deze mensen met Abel déze overeenstemming, dat er voor die macht van de zonde, die aan de deur van hun leven op de loer lag, klaar om in een moment van onoplettendheid toe te slaan, een zondoffer was. God Zelf had dat offer aan de mensheid geschonken en ieder die er gebruik van maakte mocht weten dat de macht van de zonde in hen hierdoor werd verbroken. God had immers tegen Kaïn gezegd: “Je kunt als je wilt over de macht van de zonde in je heersen, zo niet dan zal deze je overwinnen.” 8)

En zó gebeurde het ook, even later sloeg Kaïn zijn broer Abel dood, zoals tot op heden nog steeds in deze wereld gedaan wordt! Het is overal ergernis en geweld, agressie en doodslag! En wat Kaïn deed, doen tot op vandaag de dag vele miljoenen, ze keren God de rug toe en roepen dat de schuld te groot is om verzoend te worden en dat er dáárom, 70×7 maal wraak moet worden genomen! Hiermee wijzen ze het offer dat God voor de zonde gaf àf en verwerpen hiermee het Lam van God, dat de zonde der wereld wegnam (Joh. 1:29)! 9)

De meeste mensen kiezen helaas voor deze levenswijze, ze gaan liever in eigen kracht ten onder dan gebruik te maken van de verzoenende kracht van het kruis van Golgotha! Alle wereldreligies gaan voorbij aan dat kruis, kennen slechts de religie van Kaïn en offeren hun eigen zogenaamd goede werken op het eigen­gemaakte altaar, dat door demonen opgericht werd. Hierdoor hebben deze mensen géén deel meer aan het altaar dat God gaf op Golgotha, zegt Hebr. 13:10 en daarmee verliezen ze de mogelijkheid tot “bekering van dode werken” en “reiniging van een kwaad geweten” (Hebr. 9:14;10:22).

Weet u wat dan het gevolg is? Wat Hebr. 10:26-31 zegt, ik zal het u laten lezen: “…als wij willens en wetens blijven zondigen, terwijl wij de waarheid hebben leren kennen en wéten dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven, is er géén offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dan te wachten staat, is een vreselijk oordeel; want God zal Zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden. Vroeger werd iemand die zich niets van de wet van Mozes aantrok, zonder medelijden gedood als twee of drie mensen tegen hem getuigden. Wel, hoeveel zwaarder zal dán de straf zijn voor mensen, die de Zoon van God hebben vertrapt. Die voorbijgingen aan de heiligheid van Zijn bloed, waarmee Gods verbond is bezegeld en waardoor zij voor God waren afgezonderd en die de Heilige Geest, Die hun genade heeft gegeven, hebben beledigd. Wij weten dat God gezegd heeft: “Ik zal wraak nemen. Ik zal het kwaad vergelden.” En Hij heeft óók gezegd: “Ik zal recht spreken over Mijn volk.” Het is verschrikkelijk om te vallen in de handen van de levende God.” 10)

Tja, dát is de àndere kant van het Evangelie van Gods genade! Als je de Goede Boodschap van Gods genade afwijst, zoals Kaïn en later óók Ezau, de broer van Jacob deed, dan blijft er geen zondoffer meer over, hoeveel offers jij ook brengt om je geweten tot rust te brengen, tot het offeren van je eigen leven wellicht toe! Je zult dan het lot van Satan moeten delen, de mensenmoorder van de beginne. Je zult dan jezelf moeten zien te verdedigen tegen deze mensenmoorder en zijn volgelingen. Vaak betekent dat het aanleren van zelfverdedigingstak­tieken, het oefenen in vechtsporten, het volgen van autogene trainingsprogramma’s en het leren beheer­sen van verbale en non-verbale verdedigingstechnieken, zoals we dat zo vaak zien functioneren in de politiek en zelfs op het kerkelijk erf!

Kaïn vertegenwoordigt al deze mensen die zichzelf trachten te helpen om staande te blijven in deze wereld vol agressie en verdriet. Maar nooit zal er op deze manier vrede in het hart komen. Dát kan alleen door gebruik te maken van Gods offerlam, dat op Golgotha door de Heere Jezus gebracht werd!

Door Hèm te aanvaarden, heeft God ons beloofd dat we “kinderen Gods zullen worden”, wanneer we Hem gaan gehoorzamen en aanbidden (Joh. 1:12; 3:36). Alleen het accepteren van eigen hulpeloosheid en het offer van Jezus Christus geeft vrede met God en mensen. Hebt u dat reeds gedaan lezer? Dan hebt u een vredevolle en gezegende toekomst! Wacht dan geduldig op de spoedig komende Vredevorst Jezus Christus. Hij zal recht spreken en de zonde, de dood, het graf en de satan overwinnen! Geprezen zij de Heere Jezus Christus!

Bij deze overdenking horen een aantal studievragen. U kunt deze overdenking en de studievragen downloaden als bijbelstudie.

0 Reactie

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *