Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling

Opwekking; bekering van afgoderij

In een radioprogramma van de stichting Adullam via TWR heb ik enkele kenmerken van een opwekking genoemd, maar ook verhinderingen die een opwekking in de weg kunnen staan. Evangelist Wim Malgo van de Midder­nachtszending beschreef reeds in 1993 hoe moderne afgoden hier in de weg kunnen staan. We willen in deze studie aandacht daaraan besteden en ze bij de naam noemen.

Heel belangrijk is het werk van Gods Heilige Geest in ons leven. Hij is het Die christenen en niet-christenen laat zien wat in Gods ogen zonde is. Zonde is dat wat tussen God en mensen in ging staan en waardoor de mensen Gods liefde en genade niet kunnen opmerken. Vaak zijn het de gevolgen van de zonde, die mensen de ogen kunnen openen voor de eeuwige dingen; en het zijn vaak de gevolgen die mensen aan het denken zetten over waar ze in feite mee bezig zijn. Zo is het met het milieu, de overbevol­king, hongersnood in heel de wereld en de huidige politieke instabiliteit in veel vroegere communistische landen. Juist daar waar lange tijd God en Zijn Woord dood of verboden werd verklaard, is men getroffen door de gevolgen van deze houding. Daar waar mensen opnieuw rekening gaan houden met God en Zijn woord, beginnen dingen in het leven van zondaars te veranderen en de hele maatschappij wordt hierdoor gunstig beïnvloed.

Wat een opwekking in de weg staat

Voordat we Wim Malgo kort vanuit het radioprogramma citeren, willen we enkele belangrijke belemmeringen noemen doorgeven die een geestelijk reveil in de weg staan. Velen denken namelijk dat afgoderij reeds lang uitgebannen is, sinds de moderne westerse ‘beschaving’ ook hier voet aan wal heeft gezet. Dat die beschaving eigenlijk vaak niet meer is dan een vorm van kapitalisme en egoïsme, ontgaat velen. Zelfs onder christenen speelt de afgod ‘geld’ (de Mammon) dikwijls zo’n belangrijke rol, dat het hele geestelijke leven erdoor verknipt wordt, geestelijke en blijvende vruchten uitblijven en de ik-gerichtheid en eenzaamheid van het individu gevoed wordt. Zo is het ook met allerlei andere (af)goden. Laten we daarom deze oude en toch ook weer moderne afgoden eens aan een nader onderzoek onderwerpen, want het zijn déze goden uit de oudheid die een reveil in de weg staan!

Terwijl in onze tijd sommige praise-groepen beweren dat zij ‘uit hun dak willen gaan voor Jezus, willen wij nadenken over de woorden van Amos, die wel een “koploper in de strijd tegen vormendienst” is genoemd. Deze profeet moest in Bethel, een plaats waar vroeger God geëerd werd, religieuze misstanden aan de kaak stellen. Hij moest van Godswege over de liederen die men toen zong zeggen: “Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren” (Amos 5:23). De reden was dat de aanbidders de Joodse religie vermengden met de afgoderij van de beeld- en zangcultuur van die tijd, die evenals nu bestond uit de verering van seks, schik- en lot-godinnen (Amos 5:26; vgl. Hand. 7:42-43).

Iemand zei eens dat mensen gaan lijken op datgene wat ze aanbidden. Maar dat stond reeds beschreven in Psalm 135:15-18, waar we lezen: “De afgoden van de heidenvolken zijn zilver en goud, werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet. Zij hebben oren, maar horen niet; er is zelfs geen adem in hun mond. Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt.” Deze woorden zijn dan ook “beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is” (1 Kor. 10:11).

 1. De god Autos

Ten eerste was en is er de god Autos, een godheid die het zelfbewustzijn van de mens onder de aandacht brengt en dit stimuleert te gaan heersen over ziel, geest en lichaam. Het is vooral in ons New-Age tijdperk, dat het menselijk zelfbewustzijn sterk wordt gepromoot. Te lang is volgens deze moderne beweging de mensheid geknecht door christenen met hun leer van zelfverloochening. De mensen moeten juist bewust ervan worden gemaakt dat ze goden zijn, en aan God gelijk zijn. God is het universele bewustzijn van de gezamenlijke individuele personen. Wanneer mensen zich meer bewust worden van wie ze zelf zijn, en het aan God gelijk zijn beginnen te accepteren, gaan er grote dingen gebeuren: zoals zielskrachten die vrij komen, zelfhypnose, suggestie, visualisatie, zelf-genezing, zelfontplooiing en ga zo maar door. Bij de studie van een van de andere goden, die Thanatos heet, d.i. de god van de dood, komt deze zelfverlossing opnieuw naar voren.

Autos, het woord zegt het al, het houdt in: autoritair, heerszuchtig, autodidact, autonoom willen zijn, onafhankelijk, oorspronkelijk en ga zo maar door. In feite is het de verheerlijking van jezelf, het al dan niet vrome IK! Was het juist dát niet wat Lucifer van zijn troon stootte, toen hij zich bewust werd een god te zijn, omdat het woord dat God tot hem had gesproken hem een zekere autoriteit verschafte over de andere engelen die God had geschapen en onder zijn leiding had geplaatst? Als chris­telijke en maatschap­pelijke voor­gangers zich bewust worden van hun macht en autoriteit, misbruiken ze die vaak en ontstaat er snel een dictatuur zoals die onder de komende antichrist valt te verwachten.

De Bijbel waarschuwt ons echter dat de geest van de antichrist (tegen-Christus) reeds zichtbaar is in sommige zich religieus noemende vaal wettische groeperingen! Helaas is het juist déze godheid die onder christenen een verschrik­kelijke macht uitoefent. De gevolgen zijn individualisme, autoritair gedrag van voor­gangers en oudsten en onaf­hankelijk gedrag van individuele gemeenteleden die zich niet meer wil laten gezeggen. Herkent u de woorden van 2 Timotheüs 3:1 en verder? En wat dacht u van Galaten 5, waar de vruchten van het vlees besproken worden? Ze worden zelfs vergeleken met het dienen van afgoden en het onder invloed staan van (vrome) toverij! Lees het maar na en u zult het zien, God kent onze afgoderij met de god Autos! Hoelang zullen we deze godheid nog dienen?

 1. De god Kratos

Dan heb je de god Kratos, de god van de machthebbers. Waar mensen zichzelf en eer zoeken onder leiding van de god Autos en zijn helpers, in feite demonen die het ik van de mens strelen met zoals Paulus het zei “pluimstrijkende woorden” (1 Thess. 2:5). In zijn gevolg herkennen we de paarden uit Openbaring 6, namelijk oorlog, geweld, ziekte, bederf, honger en dood. Wie macht zoekt, raakt verstrikt in machtswellust, klassenstrijd, anarchisme, rassenonlusten en vrome magie. Maar vrede, liefde, en zelfverloochening kan deze godheid niet geven, want dat bezit hij niet!

Wanneer stoppen christenen met het dienen van deze god? Wanneer wordt hij ontmaskerd? (Ef. 4:14-20, 27; 5:11-14). Waarom laten we deze godheid toe zich in onze huiskamers en zelfs in de slaapkamers te manifesteren, doordat via de televisiebeelden deze god van het geweld de tijd en de aandacht van vele christenen in beslag neemt?

 1. De god Mammon

Maar er is een nog grotere macht die ons dreigt te beheersen. Want hierop volgt onmiddellijk de god Mammon, d.i. de geldgod van de wereldeconomie, die ons al sinds mensenheugenis gebonden houdt. Dit geldt ook en misschien wel juist christenen. De Heere Jezus zei reeds dat je niet God èn de Mammon kunt dienen. Hoe waar dit is, blijkt uit het onderwijs van de apostel Paulus. Hij schreef dat mensen die rijk willen worden, zichzelf met vele smarten hebben doorstoken en soms ook afdwalen van het geloof. De zekerheid en het gezag die de Mammon lijken te bieden, blijken een luchtkasteel te zijn. Want je geld kun je niet meenemen in het graf, gezag evenmin; en geluk is niet te koop met goud en zilver, evenmin als gezondheid en echte liefde (vgl. 1 Pet. 1:18)! Hadden de rijke jongeling en de verloren zoon dit ook al niet ervaren?

Wanneer je de televisiebeelden bekijkt, ontdek je óók die god Mammon! Zolang de aarde bestaat, heeft deze godheid de mensheid geboeid, verstrikt en misleid (zie 1 Tim. 6:9-10; 2 Tim. 2:22-26). Onze welvaartsstaat, de rijkdom en het materialisme schenen voorspoed en vooruitgang te brengen, maar nog nooit zijn de eenzaamheid, de overal zichtbare ik-gerichtheid, het geweld, het zedelijk verval en de jaloezie zo groot geweest als nu.

 1. De godin Venus

Maar welke afgod zien we nóg meer ons denken en onze huis- en slaapkamers binnendringen? Na de geldgod volgt de god van de lust, de godin Venus. Kent u haar? Ongetwij­feld! Ze was verbonden met de mannelijke godheid Adonis, ook wel Tammuz genoemd (Ezech. 8:14). Zij zou hem in het dodenrijk hebben bezocht om vruchtbaarheid en leven te ontvangen. In het boek Jesaja worden de gevolgen van deze afgoderij beschreven (Jes. 8:19-22 en 17:10-11), nl. een nog grotere duisternis en gebondenheid aan de satan!

Vooral in onze tijd van zgn. verlicht denken zijn deze goden prominent geworden, want seksualiteit moet uit de taboesfeer, zo roepen de voorstanders van de vrije liefde. Of het nu homoseksualiteit, lesbische liefde of heteroseksualiteit is, ze moet ongeremd en vrij beoefend kunnen worden, niet gebonden aan het huwelijk of aan een bepaalde – al dan niet religieuze – morele maatstaf of norm. Pas dan zou men de ware vrijheid van het individu leren kennen. ‘Weg met het christelijk geloof’ roept men daarom steeds luider, ‘laat ons die banden verscheuren!’

Herkennen we de invloed van de demonen achter deze afgod? Wanneer zullen christenen stoppen met tijd en geld te offeren aan de godin Venus, die zo dikwijls via onze beeld-god – TV en computer – de huizen binnendringt? Herkent u deze godheid? Jesaja en Jeremia verweten het volk van God dat zij door het dienen van de afgoden van de omringende naties hun God en Heiland hadden verlaten. De profeet Ezechiël toont dat die afgoderij ertoe leidde dat Gods heerlijkheid langzaam maar zeker uit Zijn heiligdom verdween (Ezech. 8:6). En zo kan het ook gaan met de christelijke kerk! Gods volk moest worden verweten dat ze hun Rotssteen, de God van hun heil, hadden ingeruild voor deze afgod.

 1. De god Thanatos

Maar achter de lustgodin Venus zien we nog een andere machtige godheid verschijnen. En dan is het einde daar, want het is de god van de dood die naar voren treedt! In zijn gevolg rukt de ziekte Aids steeds meer op en eist zijn tol (Rom. 1:27). Vroeger had men nog angst voor de dood, getuige het woord uit Hebreeën 2:15, maar die menselijke vrees wordt nu door vele religieuze groeperingen ontkend of weggeredeneerd. De leer van de reïncarnatie eist de aandacht op: je kunt altijd maar weer reïncarneren en in het vlees van een dier of een mens terugkeren om je fouten van vroeger uit te boeten en goed te maken.

Dit is een schijnbaar geruststel­lende gedachte voor een twijfelende atheïst: je gaat niet dood bij de dood! Het leven gaat door en dat volgende leven kan best goed zijn, als je maar leert aanvaarden dat je bij de dood mag overstappen in de volgende trein van het leven. De eindbestemming? Welnu, dat is het juist, de cirkel is rond. Het zelfbewust­zijn gaat op in het ‘kosmische al’, het gezamenlijke zijn, het hoogste goed van de oosterse filosofie. Het motto is ‘opgaan in het universum, tot geest weerkeren en zo de gelukkige eeuwigheid in!’

De gedachte aan euthanasie en zelfmoord lijkt haar oorsprong te hebben in die laatste macht waarmee we op aarde te maken hebben. Deze god zou je zowel vrouwelijk als mannelijk kunnen noemen, want de spreukendichter ziet veel zoete en vrouwelijke verleiding in deze godheid, zoals de psychiater Jung dat ook zag, maar verkeerd interpreteerde. Met vleitaal en verlokkende aanbiedingen verheerlijkt zij zichzelf, maar “haar wegen leiden naar het graf”. En wat zal dat ons brengen? Wat volgt volgens de woorden van de Heere Jezus daarna (zie Spr. 7; Matth. 13:36-42)?

Over Lucifer en de oorsprong van zelfvergoddelijking en dictatuur

Het was de neiging tot zelfvergoddelijking, die veroorzaakte dat Satan zelf zijn lichtglans en hoge positie onder de engelen van God kwijtraakte. Zou het dan met de mens anders aflopen? Satan was zich ervan bewust dat hij goddelijke autoriteit had gekregen over de lager geplaatste engelen. God had hem die geschonken, met de bedoeling Hem hierdoor te verheerlijken en te dienen.

Maar als christelijke en maatschappelijke leiders hun macht en autoriteit misbruiken en zichzelf verheffen om de plaats van Christus in te nemen, dan hebben zij zich onder de macht van de afgod Autos geplaatst. Spoedig ontstaat er dan een dictatuur, zoals die in de eindtijd onder de komende antichrist valt te verwachten. En het is de geest van de antichrist, die zich nu reeds manifesteert – zelfs in bewegingen waar vroeger een opwekking heeft plaatsgevonden. Paulus waarschuwt dat het helaas mogelijk is dat we met de Geest beginnen, maar met het vlees eindigen (Gal. 3:3).

Helaas is het juist déze godheid die onder christenen een vreselijke macht uitoefent. De gevolgen zijn individualisme, autoritair gedrag van voorgangers en oudsten, en onafhankelijk gedrag van individuele gemeenteleden die zich niet willen laten gezeggen. Herkennen we de waarschuwing van Paulus in de woorden van 2 Timotheüs 3:1vv.? En wat dacht u van Galaten 5, waar de vruchten van het vlees tegenover de negenvoudige vrucht van Gods Geest worden gesteld? Lees het maar na en u zult het zien: God ontmaskert onze afgoderij met de god Autos! Hoelang zullen we hem nog dienen?

 1. De hindoegoden Brahma, Visjnoe en Siwa (Shiva)

 

Maar de godheid Autos heeft demonische medewerkers, die zich achter weer andere goden verschuilen. Zo zijn de hindoegoden Brahma (de schepper), Visjnoe (de beschermer) en Siwa (de vernietiger), direct verbonden met de leer van de reïncarnatie. Deze leer vraagt tegenwoordig via onze zgn. huisgod, de TV, steeds meer aandacht. Je kunt telkens weer reïncarneren, zo zegt men, en via een ander mens of een dier de fouten van vroeger uitboeten en weer goedmaken, totdat je eindelijk via een moksa (d.i. bevrijding) verlost wordt uit de kringloop van wedergeboortes.

Een geruststellende gedachte, zou je zeggen. Je zou dus niet echt dood gaan, als de god Thanatos aan het einde van je leven verschijnt, maar slechts overstappen in de volgende levenstrein, met als eindbestemming echter het eeuwige oordeel! Je zelfbewustzijn zou volgens de leer van deze goden opgaan in het ‘kosmische al’, het gezamenlijke zijn, het hoogste goed van de oosterse filosofie. Opgaan in het universum, het weer ‘geest’ worden en zó de gelukkige eeuwigheid in! Gelooft ú het? De occulte psychiater Carl G. Jung wel. Maar volgens zijn eigen getuigenis was hij onder invloed van deze heidense filosofie ‘als scheppend mens niet vrij, maar overgeleverd, geboeid en gedreven door de demon’. Dat betekent volgens de leer van de Bijbel, dat wie zich overgeeft aan deze heidense filosofie en afgoderij, voor eeuwig verloren gaat en het lot zal delen van de demonen die achter deze vorm van afgoderij schuilgaan!

Wat die toekomst is? We lezen het in Openbaring 20:10 en 21:8. Deze mensen zullen de plaats van de pijn moeten delen met de valse profeet en de duivel zelf, de verleider en mensenmoordenaar vanaf het begin. Die plaats is de hel, de poel van vuur en zwavel!

 1. De god Baäl

Velen denken dat we de afgoderij van de heidenvolken reeds lang ontgroeid zijn, maar is dat wel zo? Laten we eens naar de verschillende goden kijken, die de Israëlieten zolang hebben gekend en gediend. Het zijn afgoden die we ook nu nog wel kennen, zij het onder andere gedaanten en met andere namen. Ten eerste was daar de god Baäl, de heer van bronnen en stenen, die werd gediend door de Kanaänieten.

De Baäldienst was een zinnelijke natuurgodsdienst, waarbij de bronnen, stenen en hemellichamen onder leiding van de partner van Baäl, de godin Astarte (de koningin van de hemel) werden vereerd. Als goden van de magie en van een occulte kruidenleer stonden zowel de mannelijke als de vrouwelijke godheden ten dienste van hun vereerders en beloofden leven en overvloed. Vrouwen gaven in de dienst aan deze goden hun eerbaarheid prijs, soms in de dienst van de godin van de kruiden en de vegetatie, de godin Asjera.

 1. Baäl-Peor

Dit is de afgod Kemos, die gediend werd door de Moabieten. De ‘eredienst’ rond deze afgod ging gepaard met afschuwelijke perversiteiten en tempelprostitutie. Ontucht en verkrachting waren gebruikelijk (Num. 25). We kunnen hierbij denken aan 2 Timotheüs 3:4, waar sprake is van mensen die “meer liefhebbers van zingenot zijn dan liefhebbers van God”. Homofilie en pedofilie waren enkele kenmerkende praktijken die bij deze oude vorm van afgoderij behoorden.

 1. Moloch

Deze afgod (ook wel Melek of Milkom genoemd) werd gediend door de Ammonieten. Beide volken stamden af van Lot, de neef van Abraham, die het slachtoffer was geworden van incest. Aan deze afgod werden menselijke vuuroffers gebracht, zelfs levende kinderen en baby’s. Wellust, onreinheid en eigenbelang waren kenmerken van deze afgoderij.

In de nacht droegen deze goden een andere naam, Melek of Milkom. Het waren afgoden die de nachtzijde van de god Baäl voorstelden. Slaperigheid, hypnose en tranceachtige toestanden beïnvloedden degenen die deze afgoden dienden.

 1. De god Tammuz

Dit is de afgod die mensen ertoe bracht de zon te aanbidden, en die de vrouwen in Israël beweenden (Ezech. 8:14). Zie ook onder punt 4. Het was de stervende en herrezen god van de vruchtbaarheid, soms ook wel als de vegetatiegodheid uit Mesopotamië vereerd. Deze god zou tijdens de herfsttijd naar de onderwereld vertrekken, waar hij door de godin Isjtar gevonden werd om in het voorjaar weer tot leven verwekt te worden. Dan zou hij bovengronds komen als de uit de dood verrezen god van de vruchtbaarheid en het leven. Het zou dezelfde afgod zijn als de Adonis van de Feniciërs, bekend van de fabel van Adonis en Venus.

 1. De god Maüzzim

Zo noemde de profeet Daniël deze godheid (zie Dan. 11:37-39 SV). Andere vertalingen spreken over ‘de god van de vestingen’. Deze afgod beloofde de mensen die hem dienden eer, voorspoed, autoriteit, invloed en macht. Eigenaardig is dat hij ook in staat was mannen te bevrijden van hun op vrouwen gerichte seksuele begeerten, zoals dat in het Oosten inderdaad gebeurde in het kloosterleven. Volgens de profeet Ezechiël beweenden de vrouwen deze godheid, omdat die het versterven van de mannelijke schoonheid en kracht zou voorstellen. Samen met hun mannen dienden zij op verborgen wijze en onder de tempelgebouwen de vele Oosterse godheden, waarin de meest vooraanstaande priesters voorgingen.

We zien dit ook in onze tijd gebeuren en ondergaan de invloed van allerlei Oosterse filosofieën, zoals die van de occult belaste psychiater Jung, die zijn gedachten op wetenschappelijke wijze in het christendom heeft ingevoerd. Is het dan verwonderlijk dat we Gods heerlijkheid nauwelijks meer opmerken in vele kerken en geloofskringen? Staat de Heere Jezus wellicht reeds buiten de deur van onze kerk, erger nog, buiten ons leven? (zie Ezech. 8:6, 11, 12, 16; 10:18; Ef. 4:17-19; 5:11-13; Rom. 1:18-32; Openb. 3:20). Zou het kunnen zijn dat de antichristelijke geest van de “gruwel der verwoesting”, waarover Daniël profeteerde, al in onze kerken, christelijke organisaties, hulpverleningsinstanties, instituten en scholen is binnengedrongen, zodat wij momenteel reeds onder invloed zijn gekomen van de leugengeest van de antichrist (Dan. 12:11; 2 Thess. 2:4-12)?

 1. De god Remfan

Deze godheid beeldde de sterrenhemel uit en inspireerde sterrenwichelaars tot valse profetische uitspraken. De priesters van deze godheid veronderstelden een samenhang tussen de sterrenhemel en het menselijk leven, en zij probeerden uit de stand van de sterren bij de geboorte van nieuw leven, het levenslot te bepalen. Velen raadpleegden deze godheid om de toekomst te weten te komen.

 1. Sukkot-Benot, en Isjtar

Deze godheid uit Babel – Sukkot of Sikkut geheten – was een zgn. ‘tentgod’, die ervoor zorgde dat meisjes hun maagdelijkheid offerden aan de godin Isjtar, de Babylonische godin van de vruchtbaarheid, vergelijkbaar met Venus (vgl. 2 Kon. 17:30). Eigenlijk waren die tenten of tempels gewoon hoerententen!

De godin Isjtar, die door Jeremia de koningin van de hemel werd genoemd, werd in Mesopotamië – het land dat Abraham moest verlaten – massaal gediend. Het was de godin van de oorlog en van de liefde, zaken die nogal in strijd met elkaar lijken te zijn; maar de godin van de lust en de natuurlijke driften verenigde die tegenstellingen in zich! Onder andere namen (Astarte of Asjera), diende ook het volk Israël de godin Isjtar, zelfs in Egypte, waar ze ondanks het protest van Jeremia naar toe waren gevlucht om vrede en veiligheid te zoeken. Om die reden bleef de vloek van God op Zijn volk liggen (Jer. 7:18-19; Jer. 44:19, 22). Het moderne Japanse spelletje Pokémon heeft dezelfde effecten als deze afgod, omdat het de belichaming van kosmische krachten in mythische gestalten aan kinderen voorstelt en hun de gedachte geeft dat zij vrijelijk kunnen beschikken over deze krachten.

 1. De god Apis

Dit was de stiergod van de Egyptenaren. De afbeelding van deze god werd later overgenomen door het uit de slavernij van Egypte verloste volk Israël, toen de leiders van het volk dachten dat Mozes op de berg Horeb gestorven was. Om toch iets zichtbaars te hebben dwongen ze Aäron een afbeelding te maken, die herinnerde aan hun verlossing uit Egypte. Men had er veel persoonlijke bezittingen, zoals gouden oorhangers, haarversierselen, ringen en andere kostbare voorwerpen voor over.

Mozes liet het afgodsbeeld fijnmalen en uitstrooien over het water, terwijl het volk dit verontreinigde water moest opdrinken. Dit gebeurde opdat ze zouden leren de gevolgen van hun afgoderij zélf te dragen (Ex. 32:20). Was dit misschien de reden dat Mozes de tien geboden hardop moest voorlezen aan het volk, opdat herhaling van deze zonde zou uitblijven en er bij overtreding van het gebod een strafmaat gesteld kon worden (Ex. 34)? Bij de scheuring van de tien en de twee stammen, zouden de vertegenwoordigers van de tien stammen het gouden kalf opnieuw oprichten, tot grote schade van het volksleven en de toekomst van heel Israël. Ballingschap, oordeel en het gevoel van God verlaten te zijn, zouden het gevolg zijn.

 1. Schikgodinnen van het lot: Gad en Meni

De godin Gad stelde het geluk en de voorspoed voor, zaken waar mensen nog steeds warm voor lopen. Elke handelstransactie die geluk had gebracht, werd bekroond of gewijd aan deze godin door offers aan haar te brengen, zoals de Israëlieten hun tienden in de tempel brachten. De priesters van deze godin eisten bij raadpleging en/of advies een bepaald salaris, of procenten van de gelukkige transactie. Evenals bij de godin Meni, werden er grote bedragen uitgegeven om zich te kunnen verzekeren tegen ongeluk en noodlot. Beide goden worden genoemd in Jesaja 65:11, waar de profeet waarschuwt voor de gevolgen van deze afgoderij.

Evenals de vorige godin, behoorde ook Meni tot de zgn. ‘schikgodinnen’. Want de priesters die deze godinnen dienden, zeiden dat ze beschikten over het lot van degenen die aan hen offerden. Meni werd vertaald met lot, iets dat welbekend is bij mensen die grote bedragen aan loterijen uitgeven, in de hoop dat hun levenslot een gunstige wending zal nemen. In ruil voor een naar verhouding klein offer aan tijd en geld, beloofden de priesters van deze godin voorspoed en geluk.

De Hebreeuwse betekenis van het woord lot is echter ‘sluier’ of ‘verborgenheid’, iets waar we allemaal interesse in hebben! Maar Mozes zei al dat de verborgen dingen niet voor óns zijn, maar voor de Heere, onze God. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen voor altijd, om te doen al de woorden van deze wet (Deut. 29:29). Kennisnemen van de toekomst, het lot in eigen handen nemen, het zijn zaken die altijd populair zijn geweest.

Afgoderij en demonendienst, kenmerken van de eindtijdkerk

We zullen nu nagaan in hoeverre wij in deze moderne en zgn. verlichte tijd nog aan deze afgoden offeren. Zouden we hier werkelijk vrij van gebleven zijn? Alle genoemde afgoden blijken tegenwoordig nog overal gediend te worden, natuurlijk niet onder de namen van destijds, maar wél met dezelfde invulling en hetzelfde eerbetoon! Zoals indertijd de Samaritaanse godsdienst een mengelmoes van Joodse en heidense eredienst was, zo zijn de huidige vormen van New-Age-achtig spiritualisme een gevaarlijke vermenging van waarheid en leugen, ook in de muziek. Enorme sommen geld worden besteed aan deze vormen van moderne afgoderij, vaak met een christelijk-spiritueel sausje overgoten.

Zodra echter zgn. praisediensten het karakter krijgen van een Samaritaanse vermenging, zal dit leiden tot spirituele perversie! Men zal zichzelf, evenals Israël het deed bij het gouden kalf, beroven van goud, sieraden, tijd en eer, om maar aan deze onheilige rage mee te kunnen doen. Vaak worden gelovigen die deze (verborgen) afgoderij ontmaskeren, geïsoleerd en verdacht gemaakt. Dat heeft ook te maken met de grote financiële, maatschappelijke of religieuze belangen die met deze afgoderij in verband staan (Hand. 14:15; 16:19; 19:9, 26, 27).

De kenmerken van al de genoemde goden en godinnen zijn dus terug te vinden in de huidige maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen. Laten we er nog een paar noemen, zodat het iedereen duidelijk wordt dat afgodendienst nog steeds onder alle lagen van de bevolking gevonden wordt. Afgoden die via het medium televisie bijna iedere dag de huiskamers van miljoenen binnenkomen en zich nestelen in de harten, gedachten en gevoelens van de mensen en het geweten afstompen. Inderdaad, het grote Babylon drijft handel met de zielen van jong en oud (Openb. 18:12-13)! Er is ook vrome afgoderij, zelfs ‘tempelprostitutie’ en misbruik van jonge meisjes, met behoud van godsdienstige gevoelens, waarbij het geweten wordt uitgeschakeld door groepstraining, indoctrinatie en meditatie.

Dit heeft normvervaging tot gevolg. Herkennen we de invloed van het religieuze groepsdenken, de sensitivitytrainingen en de meditatietechnieken? Aan diverse afgoden werden vroeger dan ook kinderoffers gebracht, de zgn. Molochdienst, zoals ook nu nog gebeurt. Eigenbelang, gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, liefdeloosheid, wellust en normvervaging waren de oorzaken ervan dat deze offers gebracht werden. Soms werden de kinderen levend aan de goden gewijd, wat ook nu nog wel gebeurt!

Sterrenwichelarij is ook een vorm van afgoderij. We herkennen dit in de beeldjes die mensen om de hals, de armen en in de oren dragen. In veel maand- en dagbladen worden er aan de hand van de stand van de sterren voorspellingen en/of aanbevelingen gedaan. Ook hiervoor wordt veel geld uitgegeven resp. verdiend.

De kalverendienst is ook iets wat nog voorkomt. Steeds meer mensen zeggen de normale huwelijksverhoudingen vaarwel en kiezen voor losse verhoudingen tussen man en vrouw of man-man, vrouw-vrouw, volwassene-kind. Rond de genoemde kalverendienst kwamen polygamie, homofilie en pedofilie ook voor, zelfs in verbinding met de tabernakeldienst, en wel in de tijd van de priester Eli en zijn zonen. Ook in de tijd van Lot, toen hij zijn toekomst in eigen handen wilde nemen en in Sodom ging wonen, kwam deze afgoderij voor. Ze ging gepaard met seksuele perversie en werd zichtbaar gemaakt door middel van het fallussymbool. Eén van zulke ‘gewijde palen’ troffen wij als uiting van kunst aan in een winkelcentrum te Zeist, dichtbij de zgn. ‘Pan-flat’. De gevolgen waren vaak wereldgelijkvormigheid, incest en ontrouw, terwijl de nakomelingen van Lot tot op heden de aartsvijanden van Israël en de christenen zijn geworden!

Men ontwikkelde ook zielskrachten in samenhang met de afgoderij rond de godheden Remfan, Astarte en Baäl. Allerlei natuurvoeding werd gewijd aan deze goden, voordat er werd gezaaid of geoogst en gegeten. Men hield rekening met maan- en sterrenstanden, waarbij men erop toezag dat de hele scheppingsorde, inclusief de verhoudingen tussen goed en kwaad (Yin-Yang), in evenwicht kwamen en bleven. Wonderen, krachten en tekenen in de lucht waren gewoon (Deut. 13; vgl. ook Bileam). Het occulte was voorbehouden aan de ingewijden, die aan de priestercultus waren verbonden en dikwijls hun vermogen daaraan moesten wijden.

Religieuze vermenging is een vorm van godsdienstige spiritualiteit, zoals de vrome Samaritanen die voorstonden. Men zorgt dan ervoor dat de vele culturen en godsdiensten van de wereldbevolking harmonieus samengaan. Men geeft ruimte aan alle bestaande godsdienstige uitingen. Personen die hiertegen waarschuwen, worden echter verbannen of vervolgd. Denk aan ‘de leer van Bileam’, waarvoor de apostelen waarschuwden in 2 Petrus 2:15 en Judas 1:11. Ook de apostel Johannes, die op het eiland Patmos gevangen zat vanwege zijn trouwe prediking van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus, waarschuwde voor de gevaren van vermenging van het christelijk geloof met Oosterse leringen (Openb. 2:14).

Er bestaat ook nog het gevaar van natuurverering. Daarbij kunnen we denken aan de god Baäl, in samenhang met de godin Asjera en andere godinnen van vruchtbaarheid, voortplanting en het voortbestaan van de soort. De natuurverering is steeds sterker vertegenwoordigd in de milieubeweging, waarbij we het vele goede dat gedaan wordt voor het behoud van de schepping, moeten zien in het licht van de grote contrasten in de omgang tussen de mensen onderling.

Dan zijn er de antroposofie en de alternatieve geneeswijzen. Sommige alternatieve geneesmethoden kunnen leiden tot vormen van afgoderij. De afvallige koning Asa zocht op die wijze genezing van zijn voeten, wat echter uitbleef omdat hij weigerde de Heere God te zoeken en Zijn Woord te raadplegen (2 Kron. 16:10-14). De kruiden- en vegetatieleer was reeds in Israël bekend en had duizenden in haar greep via de god Baäl, de heer van de bronnen en zogenaamde geneeskrachtige stenen. Handlijnkunde, acupunctuur en een micro- en biocultuur waren geen onbekende zaken bij de priesters van deze natuurgoden.

De gewetensvraag voorafgaand aan een opwekking

Gelooft ú in deze (af)goden? Dan bent u volgens de leer van de Bijbel bedrogen en gaat u voor eeuwig verloren. U zult de plaats van de duivel, de verleider en mensenmoordenaar vanaf het begin moeten delen, namelijk de hel, de poel van brandend vuur en zwavel volgens de woorden van de Heere Jezus. En Hij kan het weten, want Hij heeft deze verschrikkelijke plaats bereid voor de ongehoorzame lichtdrager Lucifer en zijn gevallen engelen, hoe moderne theologen dit ook mogen ontkennen! Gods Woord is de waarheid; en alle andere woorden die het woord van Jezus tegenspreken, leiden op dwaalwegen naar de hel!

De dood is gelukkig door Jezus overwonnen, maar alleen voor hen die met de Heere Jezus zichzelf willen verloochenen, hun IK met Hem willen kruisigen, om dan met Paulus te zeggen en uit te dragen: “Niet meer ik, maar Christus leeft in mij!” Als we dit beleven, is er het begin van een opwekking, een opwekking uit de doodsslaap van mensen die lauw en lijdelijk toezien hoe de wereld bezig is te vergaan! Het is een verootmoedigende ervaring, die gepaard gaat met belijdenis van zonden, soms zelfs van de voorouders (Dan. 9:3-11, 20).

Er is maar één manier om je van de zonden van het voorgeslacht vrij te maken: door die openlijk af te wijzen, te veroordelen en je ervan te bekeren (Ezech. 18:20; Luk. 11:51)! In feite is dat een radicale bekering van al de genoemde afgoden, door ze openlijk te verwerpen en te ontmaskeren, zoals Jezus dat heeft gedaan toen Hij onze zonden in Zijn eigen lichaam droeg op het kruis van Golgotha. Durven we nog wel over ‘kruis dragen’ te spreken? Of hebben we ons leven te lief om het los te laten, de Heere Jezus te volgen en de afgoden de rug toe te keren?

De Heere Jezus Christus heeft de mensheid Zijn liefde getoond, een liefde die ook met gehoorzaamheid aan Gods geboden is verbonden. Want echte liefde is sterker is dan de dood, ons ik, het geld, de seks en de macht. Liefde overwint alles en blijft bestaan, óók als er geen seks mogelijk is, doordat de Heilige Geest van zelfbe­heersing is gekomen, Die in ons wil wonen. Kent u die Geest al? Heeft die Geest u ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel? Hebt u de zonde met berouw beleden en Jezus toegelaten als Heer van uw leven, door u aan Hem en Zijn liefde over te geven? Bent u op Zijn uitnodiging ingegaan om Hem te volgen en te gehoorzamen?

Alleen op die wijze ontvangt u volgens het getuigenis van Petrus de Heilige Geest inwonend, zoals dat staat beschreven in Handelingen 2:38 en 5:32. Dan kunt u het stellen zonder het moderne en succesvolle kapitalistische ik-geloof, het succes door positief denken en geloven. Dan kunt u leven zonder een slaaf te worden van de geldgod Mammon en de godheid Kratos van macht en manipulatie van de massa. Dan wordt de angst voor de dood van u weggenomen, hoewel u niet onverschillig voor de dood zult zijn door zelf uit het leven te stappen, of mee te helpen dat anderen dit doen en zo het levensrecht in eigen handen nemen.

Kies heden wie u wilt dienen, zo zei Jozua, de opvolger van Mozes. En zo wil ik dat vandaag óók zeggen: Kies voor de liefde van Jezus Christus, Die voor ú in zelfopofferende liefde naar het kruis ging om u voor eeuwig van de genoemde afgoden te bevrijden en in Zijn eeuwige heerlijkheid te brengen!

Bekering en voorbede, de sleutel tot herstel

Wat moeten we nu met al deze moderne vormen van afgodendienst? We moeten toegeven dat deze goden inderdaad via de beeldbuis onze huiskamers binnendringen, soms zelfs onverhuld! Ook christenen maken zich dus schuldig aan afgoderij, wanneer ze niet radicaal iedere vorm van vermenging veroordelen. Zwijgen in dit verband en werkeloos toezien hoe de invloed van Izebel toeneemt, is kiezen voor Baäl. Israël deed dat ten tijde van de profeet Elia (1 Kon. 18:21).

Voorbede zoals Elia die verrichtte, is zeker nodig; maar óók bekering (1 Kon. 18:37, 40)! De profeet Samuël had gelijk toen hij zei dat opstand en tegenstreven, ongehoorzaamheid en weerspannigheid, met toverij en beeldendienst te maken hebben! Laten we inzien dat de vijand reeds “in ons midden is, om ons dood te slaan terwijl we het niet wisten” (Neh. 4:11)!

Onbegrip en spraakverwarring in de gezinnen

In veel gezinnen heerst verdeeldheid. Vrouwen begrijpen hun mannen niet meer en kinderen noemen hun ouders kortzichtig. Ze begrijpen de taal van de Bijbel niet meer en maken Gods Woord tot een klucht, zeker wanneer niet meer wordt voorgelezen uit de Bijbel maar uit de sprookjes en kabouterboeken van moderne schrijvers. Maar laten we ons volgens 1 Petrus 5:6 tochvernederen onder de krachtige hand van God”, zodat Hij weer “genade en tijdige hulp” kan schenken (Hebr. 4:16).

God zal inderdaad bij Zijn eigen huis met een reinigend oordeel beginnen, maar Hij wil degenen die zich verootmoedigen genade en uitkomst geven! Laten we belijden dat we de tempel van de levende God, de gemeente van Christus, tot een huis van koophandel hebben gemaakt (1 Petr. 5:6; Joh. 2:16)! Zien we niet dat de geest van de komende anti-Christ reeds in onze gezinnen en christelijke bijeenkomsten binnendringt, eer en aandacht vraagt, terwijl hij “zichzelf als God voordoet” (2 Thess. 2:4)?

Misschien hebben we uit gewetensnood in de afgelopen jaren al diverse afgoden uit ons leven weggedaan, maar mogelijk is er toch een soort besmetting overgebleven uit het oude leven, dat door afgoderij gekenmerkt werd (Hand. 15:20). Hebben we datgene wat direct met ons oude leven te maken had, wel voor ‘onrein’ gehouden? Misschien is het precies datgene wat u voordeel opleverde en waarvan u nog steeds leeft, het goud en zilver dat ter bedekking van de gesneden en gegoten beelden diende, en direct te maken heeft met afgoderij (Jes. 30:22)?

Ernstig en biddend onderzoek nodig!

Laten we biddend onderzoeken of we werkelijk uit het geloof leven, of nog steeds wandelen “in de vlam van ons eigen aangestoken vuur” (2 Kor. 13:5; Jes. 50:11; Fil. 3:7)! We worden door de apostel Johannes in zijn brieven ertoe opgeroepen de wereld niet lief te hebben en onszelf te bewaren voor de afgoden. We dienen deze zaak dus ernstig en biddend te onderzoeken, en zonodig onze huizen van het “zuurdeeg van slechtheid en boosheid” te reinigen, zoals Nehemia dat deed toen hij het huisraad van Tobia de tempelkamers uitgooide. Wanneer we niet optreden, zullen we onze vrouwen, ons gezag en onze kinderen kwijtraken aan de moderne afgoden van deze “verlichte” eeuw (Neh. 13:7, 8, 24).

Van de eerste christenen werd gezegd dat men diep onder de indruk raakte van hun geestelijke kracht, toewijding en offervaardigheid. Paulus roept in Filippenzen 1:27-29 ook óns hiertoe op met de volgende woorden: ‘Maar let erop dat u zich altijd zó gedraagt als christenen past. Laat ik, of ik u nu terugzie of niet, altijd goede berichten over u mogen horen; dat u één van hart en ziel bent en dat u zich volledig inzet voor het geloof en het goede nieuws. En laat u daarbij in geen enkel opzicht schrik aanjagen door uw tegenstanders. God zal hen dan duidelijk maken dat zij verloren gaan, maar voor ú zal het een duidelijk teken van God zijn dat Hij ú heeft verlost. Want het is een voorrecht niet alleen op Christus te mogen vertrouwen, maar óók voor Hem te mogen lijden’.

De noodzaak van opwekking – een nieuw geestelijk reveil

Evangelist Wim Malgo schreef ooit over de noodzaak van een chris­telijk reveil. Hij zegt dat een opwekking onder christenen nood­zakelijk is om de volgende redenen:

 1. Een opwekking maakt de opstanding van de Heere Jezus weer tot een realiteit voor ongelovigen.
 2. Een opwekking maakt de eenheid onder Gods volk weer tot een werkelijkheid.
 3. Een opwekking kan de genadetijd verlengen en het dreigende gericht uitstellen.
 4. Een opwekking maakt het Woord van God weer tot een geur van leven voor goddeloze mensen.
 5. Een opwekking bewerkt heiligmaking.
 6. Een opwekking bespoedigt de wederkomst van de Heere Jezus.

Laten we al deze zes punten goed op ons laten inwerken, opdat wij onszelf volledig en zonder reserve aan God overgeven, zodat de opwekking bij ú en bij mij kan beginnen!

0 Reactie

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *