Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 1)

“Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:1-2).

Leven als een van huis en haard verdreven “vreemdeling”

We leven anno 2015 in een tijd dat veel mensen op de vlucht zijn voor geweld, natuurrampen, problemen in de familie, op het werk of in de kerkelijke of burgerlijke gemeente of anderszins. Mensen voelen zich “vervreemd” van hun omgeving waar ze zich eens thuis wisten. Sommigen verloren familieleden, vrienden, het dagelijks inkomen of hun eigendommen. Deze nare ervaring zorgt ervoor dat je als een zwerver op zoek bent naar rust, vrede, een beetje liefde, bescherming en begrip.

Door bezoeken aan gebieden waar grote rampen hebben plaatsgevonden, onrust tussen bevolkingsgroepen is ontstaan of minderheden worden vervolgd en gedood, weet de schrijver mee te voelen met al deze ontheemden. Verhalen over verbrande of totaal vernielde huizen, verlies van geliefden en het leven in een vluchtelingenkamp waar voedsel, water en gezondheidszorg minimaal is, maken dat je als bezoeker en hulpverlener je intens verdrietig en soms hulpeloos voelt.

Een ontmoeting met de Vredevorst

In het Bijbelgedeelte hierboven spreekt iemand die weet wat lijden en je eenzaam en verdrietig voelen is. Hij heeft het allemaal zelf ervaren. Eens was hij een gedreven man, vol van eigen kunnen en plannen voor de toekomst. Totdat hij die Ene ontmoette. Iemand Die sterker, maar ook nederiger was dan hij. Dat werd zijn Voorbeeld om na te volgen. Zó wilde hij ook worden, machtig, invloedrijk, van hoge komaf en met een glorieuze toekomst! Hij had zijn leven ervoor over om deel te mogen hebben aan de plannen die Deze Vorst had met de verdrukte en in verschillende religieuze en politieke groepen verdeelde natie van Israël.

De grote teleurstelling

Toen kwam de grote teleurstelling, Zijn Meester werd verraden, gevangen genomen, gemarteld en gekruisigd! Hoe nu verder? Al zijn plannen vielen in duigen en de toekomst werd onzeker en de vijandschap jegens alle volgelingen van deze door hen erkende Koning der koningen en Heere der heren werd alsmaar groter en heviger. Veel volgelingen moesten huis en haard en soms geliefden verlaten, of verloren familieleden door een groep extremistische religieuze of politieke fanatiekelingen die hun mening als de enige juiste aan anderen met geweld wilden opleggen.

Tussen de doden uit opstaan en wij als gelovigen met Hem

Maar ineens kwam daar het grootste wonder aller tijden! De zo diep verwonde en vernederde Koning stond op uit de dood, zocht de schrijver van dit Bijbelgedeelte op en vergaf hem zijn verloochening van de meester, zijn trots, zijn vooroordelen, zijn zich beter dan anderen voelen. Dat veranderde zijn hele persoonlijkheid, hij was nederiger geworden, begon meer uit genade en de hem later geschonken “kracht van omhoog” te leven. Zijn eigen toekomst plannen had hij leren bij te stellen, was nu meer gericht op het doen van de wil van zijn uit de dood opgestane Meester, Heer en Heiland. De Heilige Geest van God was in hem gekomen en Die begon Petrus, want over die hebben we het, te “leiden in al de Waarheid, zoals zijn Meester had beloofd. (Wordt vervolgd)

Verstrooid, en toch vertroost en vol goede hoop

Zo was de trotse en vurige discipel Petrus tot een nederige apostel van de hoop geworden die andere “vreemdelingen” en verschoppelingen de weg naar verlossing en vrede mocht wijzen. Ondanks “het lijden van deze tegenwoordige tijd”, zoals de eveneens zo zelfingenomen, maar bekeerde religieuze extremist Paulus, ooit een vervolger van de zo genoemde “mensen van de Weg” het in een van zijn brieven uitdrukte, kon hij zeggen dat het lijden geen hopeloos einde kende, maar het begin was van een glorieuze toekomst!

Teleurgesteld in mensen en God?

Het is maar van welke kant je dat ondervonden lijden wilt bekijken. De psalmist van Psalm 73 zag het leven niet meer zitten na allerlei nare ervaringen met dwaze en goddeloze mensen die genoten van hun macht, rijkdom en invloed. Ondanks zijn inspanningen om zijn geweten en leefstijl zuiver te houden, was jaloezie en bitterheid zijn denken toch binnengedrongen en dat had hem van Zijn Schepper vervreemd (Ps. 73:1-3). Dat gebeurt vaker bij mensen die in het leven, hun toekomst verwachtingen en medeschepselen, ook in de kerk, teleurgesteld zijn. Ze gooien de boel aan de kant en besluiten dat het er allemaal niet toe doet wat je gelooft of hoe je leeft.

Verontrustende vragen

Toch bleven de vragen komen. Waarom allemaal? Is er wel een God Die alles bestuurd? Is er wel een plan, een hoopvolle toekomst op deze aarde of ergens hierboven? Het antwoord is JA, zo schrijven zowel de verdrietige en teleurgestelde psalmist als de eens zo in God en mensen teleurgestelde discipel van de Heere Jezus. Beiden schreven dat er HOOP is. God heeft het allemaal zo gedirigeerd, voorspeld, het paste in Zijn plannen met hen en met jou die, hoewel teleurgesteld in God en mensen, toch wil blijven geloven dat jouw lijden en problemen wel degelijk zin en doel hebben.

Het plan van God dat door jou heen uitgevoerd wordt

Er is een plan dat uitgevoerd wordt met en door jouw leven hier op aarde. God heeft je in Christus uitverkoren om de voetstappen van je nu nog verborgen en verheerlijkte Meester te drukken! God heeft “goede werken voorbereid”, waar jij voor bestemd bent om die volgens Gods plannen en gedachten uit te voeren, zo schreef Paulus in Efeze 2:10. Nu zie je nog een levenspatroon dat een onduidelijk contour heeft, mystiek, rommelig, zonder herkenbare structuur. Maar wanneer je blijft geloven in Gods plannen met je leven en dat in Zijn handen laat om door jouw heen uit te voeren, dan ga je in jouw huidige verwarde toestand Gods Licht verspreiden, hoop aan andere lijdende “vreemdelingen” geven. Dan weet en ervaar je dat lijden heiligt en het geweten reinigt door het bloed dat Christus liet vloeien op een vervloekte aarde en voor onder de vloek van welke Wet ook zuchtende mensenkinderen. God heeft je lief en ziet het zitten met jou, leidt je door de problemen heen naar een hoger doel, zet je leven op een hoger plan en hogere positie, soms al hier op aarde, zeker straks in Zijn heerlijkheid en komende vrederijk.

Lijden heiligt en reinigt!

Lijden heiligt en reinigt, zodat je klaargemaakt wordt om straks de beloofde erfenis van Christus te delen en te beheren. Jouw leven staat in het teken van “werk in uitvoering” en straks, wanneer alles op zijn plaats valt en het patroon van jouw leven voor je herkenbaar wordt, zal je God danken en zeggen: “Dank U voor uw geduld met mij.”

Gods genade en vrede zij u vermenigvuldigd!

0 Reactie

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *