Stichting Adullam


Voor ambulante hulpverlening en counseling

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 2)

“Petrus, … de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:2).

Verstrooid, en toch vertroost en vol goede hoop

De eens zo trotse en zelfingenomen discipel Petrus was tot een nederige apostel van de hoop geworden die andere “vreemdelingen” en verschoppelingen de weg naar verlossing en vrede mocht wijzen. Ondanks “het lijden van deze tegenwoordige tijd”, zoals de eveneens zo zelfingenomen, maar bekeerde religieuze extremist Paulus, ooit een vervolger van de zo genoemde “mensen van de Weg” het in een van zijn brieven uitdrukte, kon hij zeggen dat het lijden geen hopeloos einde kende, maar het begin was van een glorieuze toekomst!

Het is maar van welke kant je dat ondervonden lijden wilt bekijken. De psalmist van Psalm 73 zag het leven niet meer zitten na allerlei nare ervaringen met dwaze en goddeloze mensen die genoten van hun macht, rijkdom en invloed. Ondanks zijn inspanningen om zijn geweten en leefstijl zuiver te houden, was jaloezie en bitterheid zijn denken toch binnengedrongen en dat had hem van Zijn Schepper vervreemd (Ps. 73:1-3). Dat gebeurt vaker bij mensen die in het leven, hun toekomst verwachtingen en medeschepselen, ook in de kerk, teleurgesteld zijn. Ze gooien de boel aan de kant en besluiten dat het er allemaal niet toe doet wat je gelooft of hoe je leeft. Maar ondanks al die teleurstellingen blijven er vragen komen. Waarom allemaal? Heeft dit alles wat me overkomt zin, is er een plan? Is er wel een God Die alles bestuurd en een hoopvolle toekomst heeft bereid op deze aarde of bij hem in de hemel? Het antwoord is JA, zo schrijven zowel de verdrietige en teleurgestelde psalmist als de eens zo in God en in zichzelf teleurgestelde discipel Petrus. Beiden schreven dat er HOOP is. God heeft het allemaal zo gedirigeerd, voorspeld, het paste in Zijn plannen met hen en met jou die, hoewel teleurgesteld in God en mensen, toch wil blijven geloven dat jouw lijden en problemen wel degelijk zin en doel hebben.

Het plan van God dat door jou heen uitgevoerd wordt

Er is een plan dat uitgevoerd wordt met en door jouw leven hier op aarde. God heeft je in Christus uitverkoren om de voetstappen van je nu nog verborgen en verheerlijkte Meester te drukken! God heeft “goede werken voorbereid”, waar jij voor bestemd bent om die volgens Gods plannen en gedachten uit te voeren, zo schreef Paulus in Efeze 2:10. Nu zie je nog een levenspatroon dat een onduidelijk contour heeft, mystiek, rommelig, zonder herkenbare structuur. Maar wanneer je blijft geloven in Gods plannen met je leven en dat in Zijn handen laat om door jouw heen uit te voeren, dan ga je in jouw huidige verwarde toestand Gods Licht verspreiden, hoop aan andere lijdende “vreemdelingen” geven. Dan weet en ervaar je dat lijden heiligt en het geweten reinigt door het bloed dat Christus liet vloeien op een vervloekte aarde en voor onder de vloek van welke Wet ook zuchtende mensenkinderen. God heeft je lief en ziet het zitten met jou, leidt je door de problemen heen naar een hoger doel, zet je leven op een hoger plan en hogere positie, soms al hier op aarde, zeker straks in Zijn heerlijkheid en komende vrederijk.

Lijden heiligt en reinigt!

Lijden heiligt en reinigt, zodat je klaargemaakt wordt om straks de beloofde erfenis van Christus te delen en te beheren. Jouw leven staat in het teken van “werk in uitvoering” en straks, wanneer alles op zijn plaats valt en het patroon van jouw leven voor je herkenbaar wordt, zal je God danken en zeggen: “Dank U voor uw geduld met mij.” Gods genade en vrede zij u vermenigvuldigd!

0 Reactie

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *